پرسنل بخش اجرایی مدرسه قهوه گرویتی

طناز آخوندی
مهدی اکبری

ویدیو گرافر و
عضو اجرایی آکادمی گرویتی

فریبا مروتی
نیکی مرادیان
زهرا علی زاده
شایان شمس الدین
حامد بیات
امیر شکیبا
باریستا