دوره آموزشی جامع مهارت های برشته کاری پیشرفته

11,160,000 تومان

این دوره آموزشی پیشرفته ترین مهارت های خرید و انتخاب دانه سبز قهوه، به روز ترین و پیشرفته ترین مهارت های برشته کاری، قیمت گذاری و مدیریت مالی تولیدات قهوه و همچنین مهارت های چشایی مورد نیاز برای ارزیابی کیفی قهوه را به هنرجویان آموزش می دهد. برشته کاران فعال نیز میتوانند با شرکت در این دوره پیشرفته میتوانند دانش علمی و عملی خود را به روزرسانی کرده و در کسب و کار خود پیشرفت ایجاد کنند.

تماس بگیرید