دنی دانیالی

مدرس میکسولوژی مولکولی و بارتندینگ

درباره دنی دانیالی

راه اندازی و طراحی منو کافه های:

شعب مایا تکس  

کافه کیزا

کافه الفنت

مجموعه فیلا

عضو تیم تحقیق توسعه هلدینگ کاوه مایس

دوره های دنی دانیالی